Privacy Policy van PIECOM Cleaning Products.

Privacy statement Piecom B.V.

 

Inleiding

 

Piecom B.V. neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie

over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit

Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel

we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met

betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit

Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact

opnemen met info@piecom.nl.

 

Wie is Piecom B.V.?

 

Piecom B.V. is de besloten vennootschap,kantoorhoudende te (3045 PD) Rotterdam aan Bovendijk 217, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24173233. Piecom B.V. is ten aanzien van de verwerking van jouw

persoonsgegevens door Piecom B.V. de verwerkingsverantwoordelijke.

 

Hoe gebruikt Piecom B.V. jouw gegevens?

 

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Piecom B.V.

 persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven

welke gegevens Piecom B.V. voor dat specifieke doel gebruikt,

wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de

gegevens door Piecom B.V. worden bewaard. Om het

overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

 

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

 

Doeleinde: Financiële administratie


Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam/bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo

Grondslag: Wettelijke verplichting


Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


Doeleinde: Beheer van bestellingen


Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres,

Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer,

Bestellingnummer, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer


Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst


Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


Doeleinde: Afhandelen klachten


Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres,

Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer,

Bestellingnummer, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer

 

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst


Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


Doeleinde: Facturatie


Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres,


Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer,

Bestellingnummer, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer


Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst


Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf


Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de

dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd

worden


Grondslag:
Uitvoering van de overeenkomst


Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


Doeleinde:
Afhandelen klachten


Gegevens:
NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de

dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd

worden

 

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

 

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde: Facturatie

Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de

dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd

worden

 

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

 

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde: CRM

 

Gegevens: Naam, Gebruikersnaam, E-mailadres, Locatie,

Bestelgeschiedenis, Social media, Gebruikers ID,

Telefoonnummer


Grondslag: Gerechtvaardigd belang,

 

Betrokkenbelang: Commercieel belang

 

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Marketing

 

Doeleinde: Direct marketing

 

Gegevens: Naam, E-mailadres, Social media account, User ID /

Gebruikersnaam

 

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

 

Betrokken belang: Commercieel belang

 

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde: Affiliate marketing

 

Gegevens: Naam, E-mailadres, Social media account, User ID /

Gebruikersnaam

 

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

 

Betrokkenbelang: Commercieel belang

 

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


 

Doeleinde: Nieuwsbrief

 

Gegevens: Naam, E-mailadres, Social media account, User ID /

Gebruikersnaam

 

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

 

Betrokken belang: Commercieel belang

 

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde: Social marketing

 

Gegevens: Naam, E-mailadres, Social media account, User ID /

Gebruikersnaam

 

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

 

Betrokken belang: Commercieel belang

 

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Website

 

Doeleinde: Website analytics

 

Gegevens: Locatie

 

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

 

Betrokken belang: Commercieel belang

 

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


Doeleinde: Account aanbieden

 

Gegevens: Naam, Adres, E-mailadres, Gebruikersnaam, Wachtwoord,

User ID, Inhoud van het bericht

 

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

 

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde: Plaatsen van berichten of reviews

 

Gegevens: Naam, Adres, E-mailadres, Gebruikersnaam, Wachtwoord,

User ID, Inhoud van het bericht

 

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

 

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Beveiliging en fraudebestrijding

 

Doeleinde: Beveiliging van gegevens

 

Gegevens: Telefoonnummer, Wachtwoord, Financiële transacties, IBAN,

Naam, Adres

 

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

 

Betrokken belang: Commercieel belang

 

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

 

Piecom B.V. heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die

gegevens aan ons verstrekt hebt. .

 

Wat zijn jouw rechten?

 

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over

een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

 

Inzage


Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je

account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Piecom B.V.

over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

 

Wijzigen


Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien

naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan

veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Piecom B.V.. Je

kunt verzoeken dat Piecom B.V. je gegevens wijzigt, verbetert,

aanvult, verwijdert of afschermt.

 

Beperken van de verwerking

 

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Piecom B.V.

te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

 

Recht van bezwaar


Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van

Piecom B.V. of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar

te maken tegen die verwerking.

 

Gegevensoverdracht


Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Piecom B.V. te

verkrijgen. Piecom B.V. zal deze verstrekken in een

gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare

digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Geautomatiseerde verwerking


In alle gevallen waarin er volledig op basis van geautomatiseerde verwerking van

persoonsgegevens een besluit over jou genomen wordt, heb je het recht ons te

vragen om dat besluit door een persoon te laten heroverwegen. Je mag ons altijd

jouw standpunt over dat besluit laten weten, of ons laten weten dat je het niet eens

bent met onze beslissing.

 

Toestemming intrekken

 

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw

toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het

verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer

mogen verwerken. Het kan zijn dat Piecom B.V. je daardoor

bepaalde diensten niet meer kan leveren.

 

Reactie door Piecom B.V.

 

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@piecom.nl. Piecom B.V.

Solutions B.V. zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan

één (1) maand nadat Piecom B.V. een dergelijk verzoek heeft

ontvangen. Indien Piecom B.V. je verzoek afwijst zullen wij in ons

antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

 

Ontvangers van de persoonsgegevens

 

Het kan zijn dat Piecom B.V. verplicht is je gegevens te

verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke

verplichting.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

 

Piecom B.V. kan gebruik maken van geautomatiseerde

besluitvorming op basis van jouw gegevens, Op basis van je profiel is het mogelijk

dat jij een aangepaste prijs aangeboden krijgt voor de producten of diensten van

Piecom B.V.. In alle gevallen van geautomatiseerde besluitvorming heb je de rechten zoals opgenomen in de paragraaf "Wat zijn jouw

rechten".

 


 

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Piecom B.V. ze?

 

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van

Piecom B.V. worden meegestuurd aan je browser en vervolgens

op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of

ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de

website van Piecom B.V. worden geplaatst, kunnen jouw

Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het

over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie,

maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals

bijvoorbeeld device fingerprinting.

 

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

 

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig

het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

 

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

 

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop

Piecom B.V. je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen

naar info@piecom.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop

Piecom B.V. jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen

naar info@piecom.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de

bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In

Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Nog niet aanwezig.